Таблица за отстраняване на неизправности

Проблем

Произход на проблема

Решение

Цикълът не стартира.

Вратата е отворена.

Затворете вратата. Проверете дали нещо не спира вратата да се затвори. Ако това не е така, свържете се с Отдел „Грижа за клиента“.

Цикълът не стартира.

Екранът остава замръзнал, бутоните не реагират.

Изключете и свържете отново Bob, след което нулирайте Bob в менюто с настройки.

Bob не свети.

Захранващият кабел не е свързан правилно.

Свържете отново захранващия кабел в двата края и проверете дали електрическият контакт работи правилно.

Bob не свети.

Прекъсвачът на вашата електрическа система се е задействал.

Изключете всички други устройства, свързани към същата верига като Bob, и нулирайте прекъсвача. 

Пръскащото рамо не се върти.

Елемент блокира въртенето на рамото за миене по време на цикъла. (Лъжица, нож, вилица).

Преди всеки цикъл проверявайте дали нищо не преминава през кошницата за прибори.

Пръскащото рамо се върти.

Дюзите на рамото са запушени.

Развийте пръскащото рамо и го пуснете под течаща вода, като се уверите, че всички отвори са отпушени. Проверете дали филтрите са правилно заключени.

Лошо измиване.

Бяла следа върху съдовете.

Това са следи от варовик: Пуснете по-често цикъл на поддръжка с рокендрол касета (на всеки 30 цикъла). Използвайте продукт против варовик. Добавете 10 cl бял оцет към резервоара.

Лошо измиване.

Избраният цикъл не е адаптиран към замърсяването и вида на съдовете.

Изберете по-интензивна програма.

Лошо измиване.

Недостатъчно количество препарат или неподходящ препарат

Проверете за почистващ препарат. Препоръчваме да използвате Bob Tablette.

Лошо измиване.

Съдовете не са поставени правилно и Боб е претоварен.

Уверете се, че съдовете не се допират един в друг.

Лошо измиване.

Филтрите не са чисти или не са правилно заключени.

Отстранете и почистете филтрите.

Разпенване в резервоара по време на цикъл.

Грешен избор или предозиране на препарат.

Използвайте препоръчителните дози. Използвайте специален препарат за съдомиялна машина. В случай на грешка, изпълнете един или повече цикъла без препарат, за да изплакнете добре вашия Bob.

Разпенване в резервоара по време на цикъл.

Мръсотия, която образува пяна.

Някои замърсявания образуват повече или по-малко пяна (напр. яйчен жълтък/белтък). Силната пяна може да попречи на пръскащото рамото да се върти. В този случай спрете Bob и започнете нов цикъл.

Водата не се оттича.

Боб е разположен твърде ниско по отношение на дренажа.

Позиционирайте Bob до 1,20 m под точката на източване. 

Водата не се оттича.

Дренажния маркуч е огънат.

Проверете дренажния маркуч.

Водата не се оттича.

Вентилационният отвор на дренажната помпа е запушен.

Водата не се оттича.

Възвратният клапан е блокиран от чужд предмет.

Свържете се с отдел „Грижа за клиента“.

Водата не се нагрява.

Нагревателният диск е замърсен.

Почиствайте нагревателния диск поне веднъж месечно.

Под Bob се появява течност.

Теч в задната част на Bob

Проверете връзките: дренажен маркуч; маркуч за подаване на вода.

Появява се течност под Bob.

Теч около вратата.

Проверете състоянието и позицията на уплътнението на вратата. Нещо пречи на вратата да се затвори напълно. Вратата не е центрирана, проверете подравняването ѝ спрямо резервоара.

Появява се течност под Bob..

Резервоарът прелива.

Резервоарът е напълнен над капацитета си от 3,8 L. Източете вашия Bob и напълнете отново резервоара, докато чуете звуковия сигнал.

Появява се течност под Bob.

Наклонът на Bob е по-голям от 2°.

Коригирайте наклона, като регулирате опорите.

Bob вибрира или издава шум

Долният капак на Bob опира в работния плот.

Повдигнете Bob, като регулирате 4-те опори.

Сензорното отваряне не работи.

Неуспешна комуникация между сензорния елемент и вашия Bob

Изключете / Свържете отново Bob / Ръчното отваряне все още е възможно чрез издърпване на заключващия  механизъм.

Боб показва, че вратата е отворена, когато всъщност е затворена.

Комуникационна грешка.

Свържете се с отдел „Грижа за клиента“.