Bob-kassett 

Bob-kassett

warning

Varning

Använd endast produkter som är särskilt avsedda för diskmaskiner. Använd inte handdiskmedel, eftersom det kan skada Bob. Produkter avsedda för diskmaskiner är frätande! Förvara dem utom räckhåll för barn.

Daan Tech har utvecklat Bob-kassetten. Ett effektivt doseringssystem för diskmedel som ersätter alla konventionella produkter och gör att du kan styra tillförseln av diskmedel under diskcykeln.

Det är inte obligatoriskt att använda Bob-kassetten. Vi rekommenderar dock att en Bob-kassett förblir isatt även när den är tom.

För att installera din Bob-kassett :

  • Ta bort plastfolien.
  • Ta bort de två röda säkerhetspluggarna och behåll dem.

  • Öppna luckan under dörren genom att dra i den.

  • Sätt i kassetten tills den klickar i inmatningsriktningen, med texten i läsriktningen.

⇨ Produkten kommer att doseras automatiskt under de kommande 30 cyklerna.

⇨ Antalet doser som finns kvar i kassetten visas längst upp till vänster på skärmen.

För att ta ut kassetten, dra kraftigt med hjälp av skåran.

info

Information

Lägg inte gel, tabletter, pulver eller andra vätskor i Bob-kassettfacket.

warning

Varning

Produkterna kan orsaka brännskador på huden och allvarliga ögonskador. Förvaras utom räckhåll för barn. Vid förtäring: skölj munnen, framkalla inte kräkning. Vid hudkontakt: ta omedelbart av nedstänkta kläder.

Skölj huden med vatten i flera minuter. Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om offret bär sådana och fortsätt skölja om de lätt kan tas bort. Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Håll behållaren eller etiketten tillgänglig.

Fack 1 

Fack 2

Funktion

Diskprodukt (130 ml / 30 doser) Effektiv i korta cykler. Koncentrerad formel för mjukt till hårt vatten, EDTA-fri, fosfatfri, klorfri. Innehåller mineralsalter och kraftfulla binde- och dispergeringsmedel: avfettar och avlägsnar smuts (NATRIUMHYDROXID och ETIDRONSYRA). Kontakt med livsmedel (förordning av den 08/09/1999 ändrad genom förordning av den 19/12/2013). UFI: 9AD7-407V-T002-0TTS. Produktkod: 2671-035-1

Disk- och sköljprodukt med enzymer (30 ml / 30 doser) Sköljvätskefunktion och salt ingår. Ger glans, avlägsnar fettrester, rengör och fräschar upp. 

Sammansättning

Mindre än 5 % av: fosfonat och polykarboxylater.

Mindre än 5 % av: icke-joniska ytaktiva ämnen, polykarboxylater, enzymer, fosfonater, doftämnen.

warning

Varning

Kontakt med livsmedel: (förordning av den 08/09/1999 ändrad genom förordning av den 19/12/2023) UFI :9AD7-407V-T002-OTTS.